ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
73 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
74 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
75 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
77 ประกวดราคาซื้อกล้องสายลับ จำนวน 166 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
78 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
79 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,300 ลิขสิทธิ์ และสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายเสมือน จำนวน 35 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
80 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 675 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)