รายการสัมภาษณ์สดทางวิทยุ ประจำปี2560
# หัวข้อ วันที่
9 สัมภาษณ์ประเด็น หลักสูตรสืบสวนและไต่สวน โดยนายสุพจน์ สังข์หยู ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560
10 สัมภาษณ์ประเด็น โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ โดยนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 26 พฤษภาคม 2560
11 สัมภาษณ์ประเด็น การสืบสวนหรือไต่สวนภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ โดยร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยและคดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
12 สัมภาษณ์ประเด็น การปรับเวลาทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 03 พฤษภาคม 2560
13 สัมภาษณ์ประเด็น การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
14 สัมภาษณ์ประเด็น การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง โดยนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 03 พฤษภาคม 2560
15 การสัมภาษณ์ประเด็น การเตรียมการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งแก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ โดยนายสมเกียรติ ริ้วเหลือง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 03 พฤษภาคม 2560
16 สัมภาษณ์ประเด็น การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 03 พฤษภาคม 2560