การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
9 เปิดเผยราคากลาง สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมผลิตชุดความรู้ประกอบการเผยแพร่รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม (สำหรับกรรมการ ศส.ปชต.)
10 เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 31 รายการ
11 เปิดเผยราคากลาง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนฯ
12 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560 พร้อมติดตั้งและโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ฯ
13 เปิดเผยราคากลาง ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในห้องภาพยนต์ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย จำนวน 3 เรื่อง
14 เปิดเผยราคากลาง การส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นรด.(รด.จิตอาสา)
15 เปิดเผยราคากลาง การจัดทำรายการโทรทัศน์
16 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ