ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
9 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 16 ตุลาคม 2561
10 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 24 สิงหาคม 2561
11 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป 08 มีนาคม 2561
12 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 01 ธันวาคม 2560
13 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 01 ธันวาคม 2560
14 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. 2560 01 ธันวาคม 2560
15 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 01 ธันวาคม 2560