คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
9 คำวินิจฉัยที่ 45/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 13 พฤษภาคม 2563
10 คำวินิจฉัยที่ 47/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระยอง 27 เมษายน 2563
11 คำวินิจฉัยที่ 38/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร 27 เมษายน 2563
12 คำวินิจฉัยที่ 22/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 27 เมษายน 2563
13 คำวินิจฉัยที่ 37/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 23 เมษายน 2563
14 คำวินิจฉัยที่ 207/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี 23 เมษายน 2563
15 คำวินิจฉัยที่ 206/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรปราการ 23 เมษายน 2563
16 คำวินิจฉัยที่ 41/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา 21 เมษายน 2563