คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
9 ควฉ. 261/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 เมษายน 2565
10 ควฉ. 249/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มีนาคม 2565
11 ควฉ. 229/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 มีนาคม 2565
12 ควฉ. 227/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 มีนาคม 2565
13 ควฉ. 204/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพุทรา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา (ม.65 (1) และ ม.92 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 15 มีนาคม 2565
14 ควฉ. 179/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 4 08 มีนาคม 2565
15 ควฉ. 191/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565
16 ควฉ. 196/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ม.50 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565