คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
9 คำวินิจฉัยที่ 99/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท 08 กรกฎาคม 2562
10 คำวินิจฉัยที่ 98/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี 08 กรกฎาคม 2562
11 คำวินิจฉัยที่ 97/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี 08 กรกฎาคม 2562
12 คำวินิจฉัยที่ 96/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดศรีสะเกษ 08 กรกฎาคม 2562
13 คำวินิจฉัยที่ 95/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา 08 กรกฎาคม 2562
14 คำวินิจฉัยที่ 94/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนนทบุรี 08 กรกฎาคม 2562
15 คำวินิจฉัยที่ 93/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 08 กรกฎาคม 2562
16 คำวินิจฉัยที่ 92/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม 08 กรกฎาคม 2562