ร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็น
# หัวข้อ วันที่
9 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27 ธันวาคม 2564
10 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27 ธันวาคม 2564
11 ร่าง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) 30 พฤศจิกายน 2564
12 ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) 22 พฤศจิกายน 2564
13 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... 03 พฤศจิกายน 2563
14 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... 03 พฤศจิกายน 2563
15 ร่าง พรบ. การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) 19 ตุลาคม 2563
16 ร่าง พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) 13 มิถุนายน 2561