มาตรการ กลไก และมาตราฐาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
9 ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 24 มิถุนายน 2562
10 ขั้นตอนการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 มิถุนายน 2562
11 ขั้นตอนการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 24 มิถุนายน 2562
12 ขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมืองและการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 24 มิถุนายน 2562
13 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 21 มิถุนายน 2562
14 ผังขั้นตอนตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 21 มิถุนายน 2562
15 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนกล่าวหาพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ากระทำการโดยทุจริต 21 มิถุนายน 2562