หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 03 พฤษภาคม 2564
10 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 29 เมษายน 2564
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 เมษายน 2564
12 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน 16 ธันวาคม 2563
13 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 20 ตุลาคม 2563
14 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 03 สิงหาคม 2563
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01 กรกฎาคม 2563
16 สรุปแบบประเมินผลการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 15 มิถุนายน 2563