หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวข้อ วันที่
9 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน 16 ธันวาคม 2563
10 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 20 ตุลาคม 2563
11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 03 สิงหาคม 2563
12 หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก 15 มิถุนายน 2563