ชุมพร
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร 07 พฤษภาคม 2564