ตราด
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตราด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตราด 29 เมษายน 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564