พะเยา
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 20 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 20 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 20 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 20 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 13 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 13 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 13 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564