พัทลุง
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 14 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 พฤษภาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง 22 เมษายน 2564