แพร่
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 21 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 21 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 21 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 26 ตุลาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ 03 พฤษภาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 06 กุมภาพันธ์ 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 15 มกราคม 2564