ยโสธร
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 14 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 14 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 14 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 14 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร 03 พฤษภาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 17 กุมภาพันธ์ 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 20 มกราคม 2564