ราชบุรี
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 17 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 17 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564