ลพบุรี
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 27 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 21 ธันวาคม 2564