เลย
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 30 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 30 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 30 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 30 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 30 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 06 กันยายน 2564
16 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 08 มิถุนายน 2564