สตูล
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอละงู จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 27 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 14 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่1 อำเภอละงู จังหวัดสตูล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 05 ตุลาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 พฤษภาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล 19 เมษายน 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 03 กุมภาพันธ์ 2564
15 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 06 มกราคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 06 มกราคม 2564