สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 พฤษภาคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 21 กุมภาพันธ์ 2565
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
14 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
15 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565