สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565