คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หมวดย่อย# หัวข้อ
9 แผ่นพับ ชุด การปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
10 คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
11 คู่มือการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
12 คู่มือการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
13 หนังสือกฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสืบสวนและไต่สวน การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
14 คู่มือบัญชีและการเงินของพรรคการเมือง
15 แบบพิมพ์การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
16 คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น