คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน ใหม่
# หัวข้อ วันที่
9 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ใหม่ 27 มกราคม 2565
10 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ใหม่ 27 มกราคม 2565
11 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ใหม่ 27 มกราคม 2565
12 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ 27 มกราคม 2565
13 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่ 27 มกราคม 2565
14 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ใหม่ 18 มกราคม 2565
15 ประกาศ กกต. เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 11 มกราคม 2565
16 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ 11 มกราคม 2565