แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
9 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19)) 03 กุมภาพันธ์ 2565
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - จ้างพิมพ์หนังสือรายงานและประเมินผลฯ) 01 กุมภาพันธ์ 2565
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 28 มกราคม 2565
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ จำนวน 4 รายการ) 28 มกราคม 2565
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) 22 ธันวาคม 2564
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 17 ธันวาคม 2564
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17 ธันวาคม 2564
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ) 07 ธันวาคม 2564