การเลือกตั้งเทศบาล
# หัวข้อ วันที่
9 ควฉ. 184/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ม.65 (4) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565
10 ควฉ. 186/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางั่ว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565
11 ควฉ. 171/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ม.65 (1) ม.90 และ ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
12 ควฉ. 173/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
13 ควฉ. 157/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ (ม.34 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 กุมภาพันธ์ 2565
14 ควฉ. 156/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 กุมภาพันธ์ 2565
15 ควฉ. 159/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาว (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 กุมภาพันธ์ 2565
16 ควฉ. 150/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ม.101 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 กุมภาพันธ์ 2565