กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
9 คำวินิจฉัยที่ 205/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี 09 มกราคม 2563
10 คำวินิจฉัยที่ 222/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 08 มกราคม 2563
11 คำวินิจฉัยที่ 196/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ 06 มกราคม 2563
12 คำวินิจฉัยที่ 210/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 02 มกราคม 2563
13 คำวินิจฉัยที่ 229/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 02 มกราคม 2563
14 คำวินิจฉัยที่ 216/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 02 มกราคม 2563
15 คำวินิจฉัยที่ 221/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดพัทลุง 27 ธันวาคม 2562
16 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง งบการเงินของพรรคการเมือง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) 27 ธันวาคม 2562