คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
9 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้นจากตำแหน่ง (26/2560) 24 เมษายน 2560
10 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (18/2560) 14 มีนาคม 2560
11 คำสั่ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิม (93/2559) 24 มกราคม 2560
12 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งปรพจำจังหวัดนครพนม พ้นจากตำแหน่ง (89/2559) 15 ธันวาคม 2559
13 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่ง (88/2559) 20 ตุลาคม 2559
14 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี พ้นจากตำแหน่ง (87/2559) 11 ตุลาคม 2559
15 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม พ้นจากตำแหน่ง (85/2559) 10 ตุลาคม 2559
16 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี พ้นจากตำแหน่ง (86/2559) 01 ตุลาคม 2559