ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
89 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลการได้มาซึ่ง ส.ว.ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
90 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)
91 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
92 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการมอบรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
93 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ
94 ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
95 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
96 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการมอบรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)