ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
97 ประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือและสื่อเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 16 ก.ค. 61)
98 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือและสื่อเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ วันที่ 13 ก.ค. 61)
99 ประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือและสื่อเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 10 ก.ค. 61)
100 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 61)
101 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
102 ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนต์สั้นในรูปแบบไวรัลวิดีโอ (Viral Video) พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61)
103 ประกวดราคาจ้างจัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก Smart Vote ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 11 พ.ค. 61)
104 ประกวดราคาจ้างทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก Smart Vote ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 20 เม.ย. 61)