แอปพลิเคชันพลเมืองศึกษา
โดย admin 24 กุมภาพันธ์ 2564
ขยายตัวอักษร :

 

 

     

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม และยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ได้กำหนดให้มีการสร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางวิธีการพัฒนาช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อให้วิทยากรได้รับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ลานชั้น 2 (หน้าห้อง 201) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดการใช้งานแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ IOS และ Android แล้ว จึงเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเครือข่ายและผู้ที่สนใจ ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยถือเป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แอปพลิเคชัน CIVIC เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 นี้ และที่จะมีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ในการให้ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต Eามวิถีประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีจิตสํานึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4. เพื่อสนับสนุนวิทยากรเครือข่ายในการฝึกอบรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดได้ที่
ระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.go.th.civic
ระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.apple.com/app/id1545105364

เข้าชมทั้งหมด 6314 ครั้ง