กกต. แต่งตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 405 คน ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 02 มีนาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่ง ที่ 34/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564  แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 รวมจำนวน 405 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ นั้น 

     วันนี้ (2 มีนาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด โดยการสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอีกด้วย

     ทั้งนี้ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444  

เข้าชมทั้งหมด 849 ครั้ง