การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
โดย admin 22 เมษายน 2564
ขยายตัวอักษร :

สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมืองจัดการประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนแก่ผู้บริหารและพนักงานของสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง รวมถึงการปฏิบัติตนตามคำนิยาม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 7/2563 – ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 - 3 มีนาคม 2564)

 

เข้าชมทั้งหมด 516 ครั้ง