การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย admin 30 เมษายน 2564
ขยายตัวอักษร :

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้ง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน เพื่อกำหนดความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงให้มีความชัดเจน ดังนี้

1. ด้านการทุจริตในด้านต่าง ๆ เช่น การเงินงบประมาณ การบริหารองค์กร การจัดทำสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนและกระบวนการเลือกตั้ง เป็นต้น

2. ด้านบุคลากร เช่น บุคลากรขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เป็นต้น

3. ด้านกฎหมาย เช่น การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามข้อกำหนดและความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เป็นต้น

4. ด้านงบประมาณและการบริหารองค์กร เช่น การเบิกจ่ายหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิได้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนด การขาดการควบคุมตรวจสอบในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การที่ไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ 20 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

เข้าชมทั้งหมด 339 ครั้ง