นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ
โดย admin 30 กรกฎาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

ระวัติการศึกษาและการอบรมที่สำคัญ

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิจัยดีเยี่ยม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 37 (อจ.37) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.21) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม ศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.2) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 4 (มหานคร 4) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 5 (สวปอ.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3 (สสสส.3) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 5 (นมป.5) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.1) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสากิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้า

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)
- ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)
- คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด วาระที่ 1 และวาระที่ 2
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย องค์การตลาด (กต.) กระทรวงมหาดไทย
- กรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 1 และวาระที่ 2
- ประธานอนุกรรมการกฎหมายและประธานอนุกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2
- กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561
เข้าชมทั้งหมด 3479 ครั้ง