นายปกรณ์ มหรรณพ
โดย admin 30 กรกฎาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำคัญ

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4
- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4
- รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
- รองประธานศาลอุทธรณ์
- ผู้พิพากษาศาลฏีกา
- อนุกรรมการตุลาการ (อกต.) ชั้นศาลฎีกา

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เข้าชมทั้งหมด 3178 ครั้ง