นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
โดย admin 30 กรกฎาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำคัญ

- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Comparative Politics & Public Administration Ohio University, U.S.A.
- นักบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท. 9/2543)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2544 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
- กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เข้าชมทั้งหมด 1532 ครั้ง