ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
โดย admin 30 กรกฎาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำคัญ

- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี) มหาวิทยาลัยกิวชิว ประเทศญี่ปุ่น
- Post-Doctor Gene Technology on yeast, Kumamoto Institute of Technology, Japan
- ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- ศาสตราจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- กรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (เฉพาะกาล)
- กรรมการสภาวิชาการอาวุโส วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม ราชบัณฑิตยสถาน
- อนุวุฒยาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี พ.ศ. 2561
- คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) ของมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และกองทุนสนับสนุนของภาครัฐ
- บรรณาธิการและผู้ประเมินบทความทางวิชาการของวารสารระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เข้าชมทั้งหมด 4697 ครั้ง