กกต. จัดการฝึกอบรมเสริมทักษะ “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 10 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะ ในหัวข้อ “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๒๙๑ คน ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น

                   การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร เป็นการฝึกอบรมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้แทนผู้ตรวจการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑ – ๘  โดยอบรมจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” และเรื่อง “สื่อมวลชนสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”

                   การฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เป็นการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยอบรมจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” และเรื่อง “การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

                   ในการฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญจะได้เสริมทักษะให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตรงกับความสนใจและความต้องการของประชาชนในแต่ละห้วงเวลา ได้ทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ เข้าใจได้ง่าย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้ประชาชนสามารถรับทราบข่าวสารและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 

 

เข้าชมทั้งหมด 116 ครั้ง