10 – 16 มกราคม 2565 แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 10 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น

                    คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ลพบุรี ลำปาง เลย สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อ่างทอง อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

                    หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ได้สามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้หลังออกเสียงลงคะแนน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 มกราคม 2565  โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

                    1. แจ้งเหตุด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่

       2. ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยส่งถึงนายทะเบียนอำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่

                    3. แจ้งทางออนไลน์ที่เว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ Application Smart Vote

                    อนึ่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 หรือไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิ

                    สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 253 ครั้ง