การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 11 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

              สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ในวันดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่  9 – 15 มกราคม 2565 และระหว่างวันที่ 17 – 23 มกราคม 2565

              สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตหลักสี่ ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้องและแขวงตลาดบางเขน และเขตจตุจักร (บางส่วน) ประกอบด้วย แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม  ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2565 และระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

             โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

             1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th  แอปพลิเคชัน Smart Vote

             2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

             3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

             สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

 

เข้าชมทั้งหมด 588 ครั้ง