รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด รุ่นที่1
โดย PR ECT 20 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด รุ่นที่1 ตามโครงการพลเมืองศึกษา (civic education) โดยมี วิทยากรพลเมืองคุณภาพหน่วยงานของรัฐ และวิทยากรพลเมืองคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่
เข้าชมทั้งหมด 140 ครั้ง