การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 21 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา นั้น

                    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่างอมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 134,490 คน
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 97,425 คน จำแนกเป็น

                    บัตรดี                             จำนวน    92,876   บัตร      

      บัตรเสีย                         จำนวน       1,721   บัตร      

      บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   จำนวน       2,828   บัตร     โดยผลรวมคะแนน ดังนี้

                    หมายเลข 1 นายอิสรพงษ์ มากอำไพ     พรรคประชาธิปัตย์       ได้คะแนน   49,014    คะแนน

                    หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ   พรรคไทยศรีวิไลย์     ได้คะแนน        507    คะแนน

                    หมายเลข 3 นายวรพล อนันต์ศักดิ์        พรรคก้าวไกล              ได้คะแนน      3,582   คะแนน

                    หมายเลข 4 นายชวลิต อาจหาญ          พรรคพลังประชารัฐ       ได้คะแนน   32,281   คะแนน

                    หมายเลข 5 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์        พรรคกล้า                  ได้คะแนน     7,492    คะแนน

                    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 128,475 คน
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 96,882 คน จำแนกเป็น

       บัตรดี                             จำนวน    93,007   บัตร       

       บัตรเสีย                          จำนวน      1,935   บัตร       

       บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   จำนวน      1,940    บัตร      โดยผลรวมคะแนน ดังนี้

                    หมายเลข 1 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล   พรรคประชาธิปัตย์    ได้คะแนน 45,576     คะแนน

                    หมายเลข 3 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์    พรรคพลังประชารัฐ   ได้คะแนน 40,531     คะแนน

                    หมายเลข 2 นายธิวัชร์ ดำแก้ว                พรรคก้าวไกล           ได้คะแนน   5,427     คะแนน

                    หมายเลข 4 นายพงศธร สุวรรณรักษา     พรรคกล้า                 ได้คะแนน   1,350     คะแนน

                    หมายเลข 5 นางภัทรวดี ศรีศักดา            พรรคพลังสังคม        ได้คะแนน     123      คะแนน

 

เข้าชมทั้งหมด 208 ครั้ง