ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 24 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

          ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๖  มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

          ๑. กรณี นายสุรศักดิ์  อินอ่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

           ๒. กรณี นายสุรพงศ์ วศินยงสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

          วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

           ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดได้แก่ นายสุชาติ ทัศวิล

           ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอปักธงขัย จังหวัด นครราชสีมา ได้แก่ นางสัมฤทธิ์ ทันดอน 

           ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

          อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

          ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 436 ครั้ง