กกต. เสริมทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัลให้แก่พนักงาน
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 25 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะ ในหัวข้อ “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๘๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                   การฝึกอบรมเสริมทักษะในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” โดยมีเนื้อหาอาทิ หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าวประเภทต่าง ๆ การพัฒนา เป็นต้น และเรื่อง “การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์” มีเนื้อหา เช่น แนวคิดการผลิตสื่อออนไลน์ หลักการสื่อความหมายด้วยภาพ หลักการการออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจะได้เสริมทักษะให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน รวมถึงเทคนิคการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ตรงกับความสนใจตามบริบทของประชาชนในพื้นที่ เข้าใจง่าย และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทำให้ประชาชนสามารถรับทราบข่าวสารและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 

 

เข้าชมทั้งหมด 186 ครั้ง