กรรมการการเลือกตั้ง พบปะหารือกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย PR ECT 26 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะ พบปะหารือกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมา และมอบนโยบายว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน ขอให้ช่วยกันทำหน้าที่และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมี นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าชมทั้งหมด 69 ครั้ง