การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย admin 29 มีนาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O1 - โครงสร้างหน่วยงาน
O2 - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 - อำนาจหน้าที่
O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 - ข้อมูลการติดต่อ
O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 - Q&A
O9 - Social Network

แฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แฟนเพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
แฟนเพจห้องสมุดกลาง กกต.
ทวิตเตอร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


O10 - แผนดำเนินงานประจำปี
O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 - รายงานการดำเนินงานประจำปี
O13 - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 - E-Service

บริการตรวจสอบสถานะสมาชิกพรรคการเมือง
บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote)
แอปพลิเคชันตาสับปะรด
แอปพลิเคชันพลเมืองศึกษา (Civic Education)


O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายปี
O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตย รุ่นที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 
การสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด รุ่นที่ 1
การสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด รุ่นที่ 2
การสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด รุ่นที่ 3
การสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด รุ่นที่ 5
การสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด รุ่นที่ 6


O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร
การดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
        - การดำเนินการให้เป็นองค์กรคุณธรรม
O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
- การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักการคลัง
- การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เข้าชมทั้งหมด 869 ครั้ง