สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 05 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

             วันที่ 5 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อประชุมชี้แจงตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 และ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

            ในการนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ค่าใช้จ่ายและการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น บทบัญญัติที่เป็นความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

            นอกจากนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 400 คน ยังจะได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการเลือกตั้ง 5 ข้อ คือ 1. ข้าพเจ้าจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3. ข้าพเจ้าจะแข่งขันเลือกตั้งตามกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี 4.ข้าพเจ้าจะดำรงรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน ความเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้อง ในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง 5. ข้าพเจ้าจะไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตเลือกตั้ง และการซื้อสิทธิขายเสียงทุกรูปแบบและขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะแข่งขันเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของประเทศ รวมทั้งจะเป็นองคาพยพที่สำคัญในการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคง ยั่งยืน สืบต่อไป

เข้าชมทั้งหมด 170 ครั้ง