บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

               คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และวันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นั้น

               ในการนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

               จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง     4    คน       

               ประกาศรับสมัครจำนวน       4    คน

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา

เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้สมัคร
(คน)

ประกาศรับสมัคร
(คน)

ประกาศไม่ได้รับสมัคร
(คน)

รายชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัคร

เขตเลือกตั้งที่ 1

18

18

-

-

เขตเลือกตั้งที่ 2

18

17

1

นางสาวเกศิณี  บุญมี  หมายเลข 16

เขตเลือกตั้งที่ 3

19

19

-

-

เขตเลือกตั้งที่ 4

18

18

-

-

 

               ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี หรือ สายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 260 ครั้ง