สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 21 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2565  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน 

          ในการนี้ นางสาวสุรณี  ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ เพื่อวิเคราะห์และประมวลสภาพปัญหาอุปสรรค รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การควบคุมการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้แทน ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง คณะทำงานถอดบทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย

เข้าชมทั้งหมด 123 ครั้ง