การดำเนินการกรณีคำพิพากษาศาลจังหวัดฮอด
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 22 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

           ตามที่ศาลจังหวัดฮอดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ พ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๖๔,๑๔๘,๖๘๓.๗๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น

           สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ (๒) เพื่อให้ทันต่อกำหนดเวลาประกาศผลการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๕ โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๕  

          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รายงานคำพิพากษาของศาลจังหวัดฮอดดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดทราบ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคดีในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดฮอดต่อไป
 

เข้าชมทั้งหมด 141 ครั้ง