ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

                   ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

                   ๑. กรณี นายคำรณ โดนหมั้น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕         

                   ๒. กรณี นายอนิรุทธิ์ หอมรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย  เขตเลือกตั้งที่ ๒  อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                   ๓. กรณี นายมานิตย์ สุขหร่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕       

                   ๔. กรณี นายธีระวัฒน์ กุลไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                  ๕. กรณี นายพงค์ ยานผาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสรวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                   ๖. กรณี นายบุญมี เนตนิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕              

                   ๗. กรณี นายวันคำ สีนวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                   ๘. กรณี อุสมาน หะยียูโซะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                   ๙. กรณี นายบุญมั่น ไชยะวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๐. กรณี นายสาย ประสาทสีดา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๑. กรณี นายประวิทย์ ฉิมดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงป่าคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๒. กรณี นายสังวาลย์ หาสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๓. กรณี นายคาน ภาษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้พ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๔. กรณี นายสนอง นิ่มสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

                    ๑๕. กรณี นายศรัณย์พงศ์ ปั้นสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๑๖. กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ใหม่

                    ๑๗. กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ใหม่

                    วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

                    ๑. กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

                        ๑.๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายกิติพงษ์ คำอ้อน

                        ๑.๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย  เขตเลือกตั้งที่ ๒  อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายชยุต กิจโสภี

                        ๑.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางชณภา เทียมทอง

                        ๑.๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายเส็ง ศรีบุตร

                        ๑.๕ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสรวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์

                        ๑.๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ กิ่งของ

                        ๑.๗ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายขจรศักดิ์ จำปาจูม

                        ๑.๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นางสาววีนัส สาเระ

                        ๑.๙ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้แก่ นายผาสุข พูลพิพัฒน์

                        ๑.๑๐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นายสิทธิพร ยิ่งยง

                        ๑.๑๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงป่าคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นางสาวณัฐชา ฉิมดี

                        ๑.๑๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายสราวุฒิ อุทัยนิตย์

                        ๑.๑๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายทองรัตน์ สุธรรม

                        ๑.๑๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นางปฐมาภรณ์ เชื้อนาค

                        ๑.๑๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นายธำรงค์ น้อยกาญจนะ

                    ๒. กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

                   ๒.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ สืบญาติ

                    ๒.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายสหธรรม แซ่เตียว

                    ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

เข้าชมทั้งหมด 84 ครั้ง